City Security:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van City Security

Artikel 1 - Definities

1.1 City Security of een van de gelieerde handelsnamen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 83861343.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met City Security een overeenkomst van opdracht of Mantelovereenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst: de door City Security met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

1.4 Mantelovereenkomst: de tussen City Security en Opdrachtgever gesloten Mantelovereenkomst, op basis waarvan City Security en Opdrachtgever van tijd tot tijd Overeenkomsten sluiten.

1.5 Diensten: de door City Security te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst.

1.6 Overeengekomen Tarief: de tussen City Security en Opdrachtgever overeengekomen tarieven voor de Diensten zoals aangegeven in de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst.

1.7 Overeengekomen Prijs: de tussen City Security en Opdrachtgever overeengekomen prijzen voor de Diensten zoals aangegeven in de Overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst.

1.8 Activiteit: het evenement of de activiteit waarop de Diensten betrekking hebben, waaronder onder meer valt, de exploitatie van een onderneming en de begeleiding, productie of organisatie van een evenement.

1.9 Beveiligingsdiensten: alle mogelijke vormen dienstverlening van City Security op het gebied van beveiliging.

1.10 Servicediensten: alle mogelijke vormen van dienstverlening van City Security op het gebied van hospitalityservices, alsmede evenementen- en verkeersbegeleiding.

1.11 Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij City Security, die door City Security worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

1.12 Derden: alle rechtspersonen die door City Security worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

1.13 Zaken: alle zaken en dieren, waarvan City Security al dan niet de eigenaar is, die door City Security worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, Mantelovereenkomsten en facturen tussen City Security en City Security, Voor zover een en ander betrekking heeft op het verrichten van Beveiliging- en/of Servicediensten door City Security.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover City Security schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkingen en/of aanvullingen.

2.4 Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de desbetreffende Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.6 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door City Security in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden, Personeel en/of Zaken.

Artikel 3 - Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van City Security, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 - Uitvoering Overeenkomst en inschakelen Derden, Personeel en Zaken

4.1 City Security zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Het is City Security toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever Derden, Personeel en Zaken in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst en om bepaalde werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Derden te laten verrichten.

Artikel 5 - Informatieplicht Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan City Security aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan City Security worden verstrekt.

5.2 De door City Security gegeven adviezen worden uitsluitend gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.3 Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens niet, niet tijdig en/of onvolledig aan City Security zijn verstrekt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal City Security gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, haar werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de Overeengekomen

Tarieven er Prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen, steeds onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de Overeengekomen Tarieven en Prijzen volledig aan City Security te voldoen.

Artikel 6 - Wijzigen Overeenkomst

6.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten

Diensten te wijzigen of aan te vullen, zal City Security gerechtigd zijn om na voorafgaand kennisgeving aan Opdrachtgever naar eigen inzicht de

Diensten te wijzigen c.q. aan te vullen. Opdrachtgever is alsdan gehouden het daaruit voortvloeiende meerwerk volledig aan City Security te vergoeden conform de Overeengekomen Tarieven en Prijzen. Algemene voorwaarden City Security

Artikel 7 - Onmiddellijke beëindiging

7.1 City Security en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Mantelovereenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn.

7.2 City Security en Opdrachtgever zijn voorts gerechtigd de Overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij:

7.3 surseance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend,

7.4 haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard,

7.5 wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend.

Artikel 8 - Tarieven, prijzen, verhoging en toeslagen

8.1 De Overeengekomen Tarieven en Prijzen zijn exclusief BTW.

8.2 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst en/of de Mantelovereenkomst kostprijs verhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is City Security gerechtigd de Overeengekomen Tarieven en Prijzen tussentijds te verhogen.

8.3 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen plaatsvinden, is City Security tevens gerechtigd de voorgestelde tarieven en prijzen te verhogen.

8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde Diensten en tijdens de uitvoering van de Diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van City Security kan worden verwacht de Diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan City Security te betalen conform het gebruikelijke tarief van City Security.

8.5 Indien de Diensten door City Security op eerste of tweede Kerstdag, dan wel oud of nieuwjaarsdag worden verricht, geldt een toeslag van 100% op het Overeengekomen Tarief en/of de Overeengekomen Prijs, tenzij in de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

Artikel 9 - Facturatie en betaling

9.1 De door City Security gefactureerde bedragen, dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de bankrekening van City Security te zijn bijgeschreven.

9.2 City Security zal – naar eigen keuze – Opdrachtgever voorafgaand aan de Activiteit een factuur sturen voor de te leveren Diensten, dan wel na afloop van de Activiteit voor de geleverde Diensten.

9.3 Indien City Security Opdrachtgever voorafgaand aan de Activiteit een factuur stuurt, vindt facturatie door City Security plaats door middel van een inschatting van de kosten van de Diensten die op basis van de Overeenkomst door City Security worden verricht. Indien na afloop van de Activiteit blijkt dat meer en/of aanvullende diensten door City Security zijn verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan zal City Security Opdrachtgever hiervoor een aanvullende factuur sturen.

9.4 Indien facturatie voorafgaand aan de Activiteit plaatsvindt, dient in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald, het gefactureerde bedrag uiterlijk vóór aanvang van de Activiteit op de bankrekening van City Security te zijn bijgeschreven, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum indien tussen de factuurdatum en de aanvang van de Activiteit een periode van langer dan veertien (14) dagen ligt.

9.5 Indien facturatie voorafgaand aan de Activiteit plaatsvindt en het factuurbedrag niet binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn op de bankrekening van City Security is bijgeschreven, heeft City Security – naar eigen keuze – het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van City Security in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de kosten die door City Security zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst, alsmede mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan City Security te vergoeden. City Security zal Opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.

9.6 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen dagen na de factuurdatum schriftelijk aan City Security kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever op grond van de factuur onverlet.

9.7 City Security is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door City Security, bij gebreke waarvan City Security niet gehouden is met de uitvoering van de Overeenkomst door te gaan, zonder dat zij dienaangaande op enigerlei wijze in verzuim is.

9.8 Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet of niet volledig betaald heeft binnen de in lid 1 of lid 4 van dit artikel genoemde betalingstermijn, is zij zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim en over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend.

9.9 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 1.500,-. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris procureur, advocaat of gemachtigde, maar zullen omvatten, de volledig door City Security gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door City Security te betalen kosten aan salaris en verschotten van haar procureur, advocaat of gemachtigde en de gerechtsdeurwaarder en overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde ingeschakelde personen.

9.10 Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening.

Artikel 10 - Annulering

10.1 Indien Opdrachtgever in de periode tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, City Security meedeelt dat aan de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst geen gevolg zal worden gegeven of indien in die periode blijkt dat geen uitvoering aan de Overeenkomst kan worden gegeven als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is Opdrachtgever gehouden aan City Security te vergoeden de werkelijk door City Security gemaakte kosten ter voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de kosten die voor City Security voortvloeien uit de annulering, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die City Security als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde Derden en Personeel, alsmede voor de door haar gebruikte Zaken.

10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, bedragen ten minste 20% van het te verwachten factuurbedrag van de Overeenkomst die is geannuleerd. Deze kosten dienen na ontvangst van de factuur binnen de in artikel 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde betalingstermijn aan City Security te worden voldaan.

10.3 Indien Opdrachtgever tijdens de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, de Overeenkomst om welke reden dan ook annuleert of indien annulering plaats vindt als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is Opdrachtgever gehouden City Security alle gemaakte kosten te betalen, waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die City Security als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar ingeschakelde Derden en Personeel, alsmede voor de door haar gebruikte Zaken en City Security volledig schadeloos te stellen

10.4 Indien aan de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven als gevolg van een verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag, dan zal dit niet worden aangemerkt als overmacht aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 11 - Verplichting Opdrachtgever, garantie veiligheid Personeel en vrijwaring

11.1 Opdrachtgever stelt City Security in staat de Diensten naar behoren te verrichten.

11.2 Opdrachtgever zal de ruimte(s) waarin het Personeel de Diensten verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de Diensten door het Personeel zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat het Personeel bij het verrichten van de Diensten schade lijden.

11.3 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, in het bijzonder artikel 7:658 lid 4 BW, alsmede met de verplichtingen die jegens haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever vrijwaart City Security tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen van het Personeel of derden, bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

Artikel 12 - Hulpzaken en hulppersonen

12.1 Indien City Security bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van een Zaak die toebehoort aan een derde, dan is Opdrachtgever jegens City Security gebonden aan de beperkingen en voorwaarden die deze derde stelt aan het gebruik van de Zaak.

12.2 Indien City Security bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van Personeel wat ter beschikking wordt gesteld door een derde, dan is Opdrachtgever jegens City Security gebonden aan de beperkingen en voorwaarden die deze derde stelt ten aanzien van de ter beschikking stelling.

Artikel 13 - Verplichtingen Opdrachtgever t.a.v. de Beveiligingsdiensten

13.1 Opdrachtgever is jegens City Security verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op de Activiteit, onverkort na te komen.

13.2 De Opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot de Activiteit in verband waarmee City Security haar Beveiligingsdiensten verricht en Opdrachtgever zal City Security desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan City Security ter beschikking stellen.

13.3 De Opdrachtgever zal City Security steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. politie gemaakte afspraak in verband met de Activiteit.

13.4 De Opdrachtgever zal de bezoekers van de Activiteit en haar personeel informeren omtrent de werkzaamheden en bevoegdheden van City Security. De Opdrachtgever zal de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot de Activiteit steeds vooraf bekend maken aan de bezoekers en het personeel van Opdrachtgever.

13.5 Opdrachtgever zal aan de bezoekers van de Activiteit de gebruikelijke eisen stellen ten aanzien van openbare orde en veiligheid.

13.6 Het is Opdrachtgever verboden om met betrekking tot de Activiteit in verband waarmee City Security haar Diensten verricht, aan een derde opdracht te (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van City Security, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens voor zover bedoelde derde beschikt over een geldige ministeriële toelating tot het verrichten van beveiligingswerkzaamheden.

13.7 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal City Security gerechtigd zijn om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de Overeengekomen Tarieven en Prijzen volledig aan City Security te voldoen.

Artikel 14 - Bevoegdheden City Security t.a.v. Beveiligingsdiensten

14.1 City Security heeft ten aanzien van de Beveiligingsdiensten die zij op basis de Overeenkomst verricht een inspanningsverplichting en zal ten aanzien daarvan handelen in overeenstemming met hetgeen van een goede beveiligingsorganisaties in het maatschappelijke verkeer mag worden verwacht.

14.2 City Security zal de Beveiligingsdiensten uitvoeren in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de op deze wet gebaseerde regelingen. Indien en voor zover deze wet en/of de daarop gebaseerde regelingen, vereist dat City Security de Beveiligingsdiensten op een of meerdere punten wijzigt, dan is City Security gerechtigd deze wijzigingen zonder overleg met Opdrachtgever door te voeren zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van City Security in de uitvoering van de Overeenkomst. Indien en voor zover uit deze wijzigingen meerwerk voortvloeit, is Opdrachtgever gehouden dit meerwerk volledig aan City Security te vergoeden conform de Overeengekomen Tarieven en Prijzen.

14.3 Indien City Security op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag de Beveiligingsdiensten langer dient te verrichten en/of extra beveiligingswerkzaamheden, dan zal City Security dit verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag zonder voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever uitvoeren. Opdrachtgever is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan City Security te vergoeden conform de Overeengekomen Tarieven en Prijzen.

14.4 City Security is gerechtigd om indien zulks naar het oordeel van City Security noodzakelijk is in verband met de door verrichtte Beveiligingsdiensten:

14.5 de politie vóór, tijdens of na afloop van de Activiteit om welke reden dan ook in te schakelen.

14.6 maatregelen te nemen om doorgangen en trappen open te maken en vrij van publiek te maken en te houden en nooddeuren vrij te maken

14.7 het tijdstip van toegang tot de plaats waar de Activiteit zal plaatsvinden, te vervroegen of op te schorten.

14.8 de aanvang c.q. voortgang van de Activiteit op te schorten c.q. te beëindigen.

14.9 de (verdere) toegang van bezoekers tot de Activiteit te weigeren c.q. bezoekers van de Activiteit te verwijderen, steeds zonder aanzien des persoons.

14.10 bezoekers van de Activiteit te visiteren en alle goederen, waarmee de veiligheid van personen en de openbare orde in gevaar kunnen worden gebracht, dan wel waarmee strafbare feiten kunnen worden gepleegd, in bewaring te nemen en aan de politie te overhandigen. Bovengenoemde bevoegdheden van City Security zullen uitsluitend door City Security plaatsvinden in nauwe samenwerking met Opdrachtgever.

Artikel 15 - Buitenland

15.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op door City Security te verrichtte Diensten in het buitenland.

15.2 Indien het Personeel dat de Diensten in het buitenland verricht schade lijdt aan zichzelf of aan hen toebehorende goederen en de schade is ontstaan buiten de in de Overeenkomst overeengekomen werktijden en/of als gevolg van werkzaamheden die niet in de Overeenkomst zijn overeengekomen, dan is Opdrachtgever verplicht deze schade volledig aan het Personeel te vergoeden. Opdrachtgever zal City Security tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.

Artikel 16 - Personeel / kleding / ruimte / persoonsgegevens /vervanging

16.1 Het Personeel zal Diensten verrichten onder toezicht en leiding van City Security. Opdrachtgever heeft in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst de mogelijkheid om aanwijzingen en instructies aan het Personeel te geven.

16.2 De door het Personeel te dragen kleding zal door City Security worden vastgesteld na voorafgaand overleg met Opdrachtgever, waarbij City Security ten aanzien van het Personeel dat de Beveiligingsdiensten verricht, gebonden is aan de wettelijke uniformplicht.

16.3 Indien City Security dat wenst, zal Opdrachtgever aan City Security een (met een zogenoemde unieke sleutel) af te sluiten ruimte (buiten het publieksgedeelte) ten behoeve van haar Personeel ter beschikking stellen, welke ruimte door City Security vooraf dient te worden goedgekeurd en onder meer voorzien zal dienen te zijn van elektra en koud en warm stromend water.

16.4 Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van het Personeel die de uitvoering van de Overeenkomst aan City Security bekend worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

16.5 Indien een personeelslid wegens ziekte of andere omstandigheden, niet in staat is de Diensten te verrichten, stelt City Security Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal City Security zo snel als mogelijk zorgdragen voor een adequate vervanger.

Artikel 17 - Niet-overname Personeel

17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop van de Overeenkomst met het Personeel dat tijdens de Overeenkomst de Diensten heeft verricht direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel direct of indirect dit Personeel werkzaamheden te laten verrichten.

Artikel 18 - Klachten

18.1 Klachten over de wijze van uitvoering, de voortgang en de kwaliteit van de geleverde Diensten dienen binnen twee (2) weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging of voorval waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden, schriftelijk te worden meegedeeld aan de Algemeen Directeur van City Security.

18.2 Een klacht wordt behandeld conform de bij City Security geldende klachtenregeling.

18.3 Op verzoek van Opdrachtgever, wordt kosteloos door City Security een exemplaar van de klachtenregeling aan Opdrachtgever toegezonden.

Artikel 19 - Teruggave ter beschikking gestelde Zaken

19.1 Indien City Security voor de uitvoering van de Overeenkomst, Zaken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dient Opdrachtgever deze Zaken binnen veertien (14) dagen na afloop van de Overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan City Security.

19.2 Indien Opdrachtgever de Zaken niet binnen veertien (14) dagen na afloop van de Overeenkomst retourneert, dan wel de Zaken niet in de oorspronkelijke staat, met gebreken en/of onvolledig retourneert, dient Opdrachtgever alle daaruit voor City Security voortvloeiende schade en kosten aan City Security te vergoeden.

Artikel 20 - Aansprakelijkheid

20.1 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van City Security ter zake van iedere Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering( en) van City Security wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 30% van het bedrag (exclusief BTW) dat door City Security aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende Overeenkomst verrichtte Diensten.

20.2 City Security is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1, niet aansprakelijk voor enige schade die:

20.3 het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met een terroristische aan slag.

20.4 bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is.

20.5 het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed.

20.6 het gevolg is van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

20.7 het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens door Opdrachtgever aan City Security als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door Opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.

20.8 Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van City Security of haar leidinggevenden.

20.9 Aansprakelijkheid van City Security voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

20.10 Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in mindering strekken op eventuele verplichtingen uit ongedaanmaking verbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.

20.11 Aansprakelijkheid van City Security wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer Opdrachtgever City Security onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en City Security ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die City Security in staat stelt adequaat te reageren.

20.12 De Opdrachtgever vrijwaart City Security voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

20.13 Indien Opdrachtgever aan City Security informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en bestanden.

20.14 Opdrachtgever vrijwaart City Security voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 21 - Vertrouwelijkheid

21.1 City Security en City Security staan ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijk aard, zal vertrouwelijk worden behandeld, behoudens voor zover de wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.

21.2 City Security legt deze verplichting ook op aan haar Personeel.

Artikel 22 - Overmacht

22.1 City Security of Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

22.2 City Security heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat City Security zijn verplichtingen had moeten nakomen.

22.3 City Security en Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

22.4 Voor zover City Security ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is City Security gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

22.5 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of Mantelovereenkomst, is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake van overmacht bij City Security indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil van City Security is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen staking van personeel van City Security, uitsluiting, files, transportstakingen, ernstige vertragingen in het verkeer, storingen in het computernetwerk van City Security, ongevallen, ontploffingen, meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij personeel van City Security en brand.

Artikel 23 - Toepasselijk recht en Geschillen

23.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en City Security wordt beheerst door Nederlands recht.

23.2 Alle geschillen en vorderingen die tussen Opdrachtgever en City Security mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Bijzondere Activiteiten.

Artikel 24 - Meldkamer Waarschuwen en gegevensverwerking

24.1 City Security zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door Opdrachtgever. City Security zal daarbij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. City Security staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties.

24.2 City Security heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van Opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door Opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan City Security. Mutaties die door Opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van Opdrachtgever zal City Security een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

24.3 Bij een geschil waarbij de door de Meldkamer geregistreerde signalen van de Alarminstallatie en/of door de Meldkamer geregistreerde gegevens van Opdrachtgever in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de Meldkamer doorslaggevend.

Artikel 25 - Nodeloos alarm

25.1 Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft City Security het recht een alarmmelding eerst bij Opdrachtgever te verifiëren. Bij meer dan 10 nodeloze alarmmeldingen heeft City Security het recht een bedrag van € 75,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 26 - Objectbeveiliging en Services

26.1 City Security zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie (3) uur) wordt tenminste drie (3) uur in rekening gebracht.

26.2 Minder uren Indien door City Security op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

26.3 Het Personeel van City Security zal de voor het Object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.

Artikel 27 - Riskmanagement

27.1 Indien in het kader van het Riskmanagement door City Security Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, City Security onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

27.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan CAO en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, City Security en het ter beschikking gestelde Personeel.

27.3 Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van City Security. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

27.4 City Security factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten

27.5 Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft City Security het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

Artikel 28 - Advies, Recherche en Schadeonderzoek

28.1 De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van City Security zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is City Security gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.

28.2 De City Security is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de van overheidswege gestelde regels en de (privacy)gedragscode van de Sectie ARS van de VPB.

Artikel 29 - Rapportage

29.1 Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de City Security desgewenst aan de Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

29.2 Telkens wanneer de City Security dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de Opdrachtgever is overeengekomen, brengt de City Security tussenrapport uit aan de Opdrachtgever.

29.3 De City Security zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever.

Artikel 30 - Strategische partners

30.1 Indien en voor zover de City Security dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 31 - Inwerkingtreding

31.1 Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door City Security treden in werking op de dag der deponering ter Kamer van Koophandel 6 juni 2019. Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door City Security.

31.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

31.3 Vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gericht aan City Security via brief en e-mail.